Nowelizacja ustawy antymonopolowej

Znowelizowana ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów weszła w życie18 stycznia 2015 r. Jej celem jest skuteczniejsze eliminowanie praktyk monopolistycznych i ochrona uczciwej, nastawionej na dobrobyt konsumenta konkurencji. Tylko w takich warunkach możliwy jest rozwój gospodarczy oparty o innowacyjność i przedsiębiorczość.

Główne zmiany dotyczą usprawnienia systemu kontroli koncentracji, wprowadzenia nowych rozwiązań w programie łagodzenia kar leniency, nakładania kar finansowych na osoby odpowiedzialne za naruszenie zasad konkurencji oraz możliwości ostrzegania konsumentów przed szczególnie groźnymi praktykami rynkowymi.

Polskie prawo antymonopolowe jest częścią europejskiego systemu ochrony konkurencji. Podobnie jak w innych krajach UE, wzoruje się ono na przepisach Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej zakazujących porozumień ograniczających konkurencję oraz nadużywania pozycji dominującej.