Kary

Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów za nawet nieumyślne stosowanie praktyk antykonkurencyjnych Prezes UOKiK może nałożyć na przedsiębiorcę karę pieniężną.

Sankcje finansowe za te naruszenia mogą sięgać do 10 proc. obrotu osiągniętego przez przedsiębiorcę w roku poprzedzającym wydanie decyzji. W sytuacji, gdy przedsiębiorca w trzyletnim okresie obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary nie osiągnął obrotu lub jego obrót nie przekroczył 100.000 euro, Prezes UOKiK może nałożyć na przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości nieprzekraczającej 10.000 euro.

Za zawarcie niektórych porozumień ograniczających konkurencję mogą odpowiadać także osoby zarządzające przedsiębiorstwem, które dopuściły do naruszenia. Prezes UOKiK może nałożyć karę pieniężną w wysokości do 2.000.000 zł na osoby fizyczne, które kierowały przedsiębiorstwem w czasie trwania stwierdzonego naruszenia. Więcej o odpowiedzialności osoby zarządzającej przeczytasz tutaj.
Kary pieniężne za zawarcie porozumienia ograniczającego konkurencję:
– do 10 proc. obrotu osiągniętego przez przedsiębiorcę w roku poprzedzającym wydanie decyzji
lub 10.000 euro – gdy przedsiębiorca w trzyletnim okresie obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary nie osiągnął obrotu lub jego obrót nie przekroczył 100 000 euro
– do 2.000.000 zł – nakładana na osoby fizyczne, które kierowały przedsiębiorstwem w czasie trwania stwierdzonego naruszenia


FAQ

1. Czy przy ustalaniu wysokości kary istnieją okoliczności łagodzące?
2. Czy przy ustalaniu wysokości kary istnieją okoliczności obciążające?
3. Czy istnieje możliwość rozłożenia kary pieniężnej na raty?
4. Czy w uzasadnionych okolicznościach kara pieniężna podlega zwrotowi?