Kontrola koncentracji

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wprowadza liczne zmiany w obszarze kontroli koncentracji. Najważniejszą z nich jest wprowadzenie dwuetapowego systemu rozpatrywania wniosków.

I etap – dotyczy spraw nieskomplikowanych (80% przypadków) i trwa 1 miesiąc.

II etap – obejmuje sprawy szczególnie skomplikowane, co do których istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo istotnego ograniczenia konkurencji lub wymagające badania rynku i może być przedłużony o kolejne 4 miesiące.

Nowelizacja ustawy wprowadza także instytucję competition concern, dzięki której przedsiębiorca już w toku postępowania otrzyma informację o zastrzeżeniach jakie ma Prezes UOKiK do koncentracji.

Dzięki temu przedsiębiorca ma możliwość odniesienia się do zastrzeżeń przed wydaniem ostatecznej decyzji i może zaproponować warunki, po spełnieniu których koncentracja będzie mogła być zaakceptowana przez Prezesa UOKiK.

Trzecią istotną zmianą jest możliwość utajnienia na wniosek przedsiębiorcy części decyzji warunkowej w zakresie terminu realizacji warunku, który Prezes UOKiK stawia przedsiębiorcy przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na dokonanie koncentracji.


FAQ

1. Jak obliczać wysokość obrotów na potrzeby spraw z zakresu koncentracji?
2. Jak długo czeka się na rozpatrzenie wniosku?
3. Czy treść decyzji warunkowej podlega utajnieniu?
4. Jakie korzyści daje wprowadzenie instytucji competition concern?
5. Jak przedsiębiorca, chcący zgłosić zamiar koncentracji, powinien interpretować przepisy regulujące procedurę notyfikacji?