Odpowiedzialność osób fizycznych

Za zawarcie niektórych porozumień ograniczających konkurencję mogą odpowiadać także osoby zarządzające przedsiębiorstwem, które się do tego przyczyniły. Za dopuszczenie do naruszenia przez przedsiębiorcę zakazu Prezes UOKiK może nałożyć karę pieniężną w wysokości do 2.000.000 zł na osoby fizyczne, które kierowały przedsiębiorstwem w czasie trwania stwierdzonego naruszenia. Takie osoby będą podlegać odpowiedzialności, gdy przez swoje działanie lub zaniechanie umyślnie dopuściły do naruszenia przez przedsiębiorcę zakazu porozumień ograniczających konkurencję, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-6 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów i art. 101 ust. 1 lit. a-e TFUE. Takie osoby podlegają odpowiedzialności także, gdy obecnie nie są już związane z przedsiębiorcą.

Zgodnie z ustawą, Prezes UOKiK ma obowiązek udowodnić, że konkretna osoba zarządzająca faktycznie miała wpływ na udział firmy w porozumieniu.

Postępowanie przeciwko osobom zarządzającym prowadzone jest w ramach postępowania antymonopolowego prowadzonego wobec przedsiębiorcy, który miał naruszyć zakaz w związku z dopuszczeniem do tego przez osobę zarządzającą. Decyzja o odpowiedzialności osoby zarządzającej może zostać wydana wyłącznie w decyzji stwierdzającej naruszenie przez tego przedsiębiorcę zakazu niedozwolonych porozumień i nakładającej na niego karę pieniężną.

Osoba zarządzająca może ubiegać się o złagodzenie kary poprzez udział w programie leniency. Wniosek złożony przez przedsiębiorcę obejmuje również osoby zarządzające tego przedsiębiorcy. Więcej o programie łagodzenia kar leniency i leniency plus przeczytasz tutaj.

Uchylenie decyzji przez sąd w stosunku do przedsiębiorcy jest równoznaczne z automatycznym uchyleniem decyzji w stosunku do osoby zarządzającej, która miała dopuścić do naruszenia zakazu przez tego przedsiębiorcę.


FAQ

1. Jak należy rozumieć pojęcie osoby zarządzającej?
2. Za jakie naruszenia będą karane osoby zarządzające?
3. Jakie są przesłanki odpowiedzialności osoby zarządzającej?