Postępowanie przed SOKiK

Przeszukiwanemu przedsiębiorcy oraz osobom, których prawa zostały naruszone w toku przeszukania, przysługuje możliwość wniesienia zażalenia do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) na czynności przeszukania podjęte z naruszeniem przepisów. SOKiK na mocy znowelizowanej ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz przepisów kodeksu postępowania cywilnego posiada uprawnienia do:

  • rozpoznawania zażaleń na czynności przeszukania
  • rozpoznawania zażaleń składanych w toku kontroli przez podmioty, których prawa zostały naruszone w toku kontroli w związku z kopiowaniem danych elektronicznych
  • rozpoznawania zażaleń na postanowienia wydawane przez Prezesa UOKiK w sprawie rozpatrzenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 84c ustawy o swobodzie działalności gospodarczej