Program łagodzenia kar

Regulacje pozwalające na odstąpienie od nałożenia kary pieniężnej lub jej obniżenie wobec przedsiębiorcy, który podjął współpracę z Prezesem UOKiK oraz przedstawił dowody na istnienie niedozwolonego porozumienia ograniczającego konkurencję tworzą program łagodzenia kar (leniency).

Przedsiębiorcy ubiegający się o objęcie programem zobowiązani są do złożenia wniosku o odstąpienie od wymierzenia kary lub jej obniżenie oraz przedstawienia wszelkich dowodów lub informacji dotyczących porozumienia.

Program leniency obejmuje również osoby zarządzające przedsiębiorstwem, które w ramach sprawowania swojej funkcji w czasie, gdy zarządzane przedsiębiorstwo zawarło lub było uczestnikiem zakazanego porozumienia, umyślnie dopuściły przez swoje działanie lub zaniechanie do naruszenia przez przedsiębiorcę zakazu porozumień ograniczających konkurencję. Z dniem 18 stycznia 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, na podstawie której na takie osoby, jeśli doprowadziły do zawarcia przez przedsiębiorcę porozumienia ograniczającego konkurencję, Prezes UOKiK może nałożyć karę pieniężną w wysokości do 2.000.000 zł. W stosunku do osoby zarządzającej objętej programem leniency Prezes UOKiK może odstąpić od nałożenia sankcji finansowej lub ją obniżyć.

Od dnia 18 stycznia 2015 r. obowiązują również przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów o programie leniency plus. Program ten dotyczy przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej objętej programem leniency, która w toczącym się postępowaniu spełnia tylko warunki do zastosowania wobec niej obniżenia kary pieniężnej za naruszenie reguł konkurencji (nie jest możliwe odstąpienie przez Prezesa UOKiK od nałożenia kary na tego przedsiębiorcę lub osobę zarządzającą). Takiemu przedsiębiorcy lub osobie zarządzającej może być przyznana dodatkowa obniżka kary (ponad obniżkę wynikającą ze złożonego wniosku), jeżeli jako pierwsza złoży wniosek leniency dotyczący innego porozumienia, które do tej pory nie było Prezesowi UOKiK znane.

Przedsiębiorca lub osoba zarządzająca ubiegająca się o objęcie programem leniency składa formalny wniosek (także w formie skróconej lub uproszczonej) pisemnie lub ustnie w Centrali albo w Delegaturze UOKiK, a także za pomocą form komunikacji wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania z wnioskiem o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie, np. faksem (22 826 10 33) lub e-mailem na adres: leniency@uokik.gov.pl, przy czym w obu przypadkach niezbędne jest dostarczenie do Urzędu oryginału wniosku w ciągu 5 dni.

Dodatkowe informacje o programie można uzyskać pod numerem infolinii: 22 55 60 555

Praktyczną instrukcję dla przedsiębiorców zainteresowanych skorzystaniem z programu leniency zawiera załącznik Wytyczne Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie programu łagodzenia kar. Obecnie w związku z nowelizacją przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów trwają prace nad przygotowaniem uaktualnionej wersji Wytycznych.

Załącznik:


FAQ

1. Kto może uczestniczyć w programie leniency?
2. Jakie są warunki udziału przedsiębiorcy w programie leniency?
3. Jakie korzyści osiągnie przedsiębiorca biorąc udział w programie leniency?
4. Jakie są warunki udziału w programie leniency dla osób zarządzających?
5. Jakie korzyści osiągnie osoba zarządzająca biorąca udział w programie leniency?
6. Czy można złożyć jednocześnie wniosek w imieniu kilku przedsiębiorców?
7. Czy jest jedna kolejka dla przedsiębiorców i osób zarządzających?
8. Czy złożenie wniosku leniency przez przedsiębiorców obejmuje też osoby zarządzające?
9. Czy złożenie wniosku leniency przez osobę zarządzającą obejmuje też przedsiębiorcę?
10. Czy zajęcie miejsca pierwszego przedsiębiorcy w kolejce wniosków leniency ma znaczenie dla osób zarządzających i ich pozycji w postępowaniu?
11. Czy informacje przekazane Urzędowi przez wnioskodawcę leniency są w jakiś szczególny sposób chronione?
12. Na czym polega program leniency plus?