Środki zaradcze

Nowym narzędziem, w które został wyposażony Prezes UOKiK na podstawie zmian przyjętych w nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, jest możliwość nakładania w decyzji kończącej postępowanie środków mających na celu zakończenie naruszenia zakazu praktyk ograniczających konkurencję lub usunięcie jego skutków.

 

Rodzaje środków:

 • behawioralne (art. 10 ust. 4 uokk) – nakaz bądź zakaz podejmowania określonych działań, otwarty katalog, np.:
  • udzielenie licencji własności intelektualnej
  • umożliwienie dostępu do określonej infrastruktury
  • obowiązek dostawy innym podmiotom określonych produktów lub świadczenia określonych usług na niedyskryminacyjnych warunkach
  • zmiana umowy
 • strukturalne (art. 10 ust. 5 uokk), zamknięty katalog:
  • powierzenie wykonywania określonej działalności gospodarczej (także na różnych szczeblach obrotu) poszczególnym podmiotom w ramach grupy kapitałowej
  • lub odrębnym jednostkom organizacyjnym w ramach struktury przedsiębiorcy.

Ten środek może być zastosowany, gdy środki behawioralne mogłyby okazać się nieskuteczne albo skuteczne, lecz bardziej uciążliwe dla przedsiębiorcy.

Przed nałożeniem środka zaradczego przedsiębiorca ma możliwość wypowiedzenia się co do jego rodzaju.

Zarówno w przypadku środków behawioralnych jak i strukturalnych, zastosowany przez Prezesa UOKiK nakaz będzie musiał być proporcjonalny do stwierdzonego naruszenia i konieczny do jego zakończenia lub usunięcia skutków.